Wij maken gebruik van de leveringsvoorwaarden van de Vereniging Repro Nederland:

 

Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Repro Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 7/2001.

 

1    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Vrachten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

2    Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiÎle als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik financiÎle verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

 

3    De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

 

4    De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

 

5    De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

6    De afgifte van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en het door de leverancier gemaakte werk geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot inontvangstname gerechtigd is, valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.


 

7    Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door de leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

 

8    Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren anders is overeengekomen.

 

9    Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

 

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

 

10    Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.


11    Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

 

12    Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.

 

13    Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.

 

14    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 Euro bedragen.

 

15    Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

 

16    Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

17    Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien zij hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen, dan wel indien zij in het bedrijf van leverancier op een voor opdrachtgevers duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.
Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

 

18    Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Vereniging Repro Nederland, Apollolaan 179, 1077 AS Amsterdam, Tel. 020-6641788, www.reproned.nl.